Regulamin
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym NIFLHEIM działającym pod adresem: www.niflheim.com.pl.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Sprzedawcy – rozumie się przez to Mariusza Stefaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Stefaniak Niflheim w Poznaniu, adres: ul. Janiny i Jana Żniniewiczów 22, 60-745 Poznań, NIP: 6080037680, REGON: 381508967.
b. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
c. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.niflheim.com.pl.
e. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
f. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
g. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
h. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
i. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
5. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
6. Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego.
7. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad.

II. Warunki dokonywania Zamówień

1. Klienci składają Zamówienia na Towary jako:
a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyskuje po wykonaniu następujących czynności:
a. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Klient ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
3. Zarejestrowany użytkownik Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „potwierdzam zakup”.
4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „potwierdzam zakup” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z trybem funkcjonującym na stronie internetowej Sklepu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b. wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
c. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej pięciu lat od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który posiada status zarejestrowanego użytkownika, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.
6. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

IV. Zasady płatności za zakupiony towar

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych zasad:
a. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b. przelewem – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze Płatności Shoper są następujący:
- Visa,
- Visa Electron,
- MasterCard,
- MasterCard Electronic,
- Maestro.
Lista banków dostępnych w usłudze Shoper Płatności “Pay-by link” jest następująca:
- mTransfer – mBank,
- Inteligo – PKO BP,
- Bank Pekao,
- Bank PKO – IKO,
- Bank PKO- IPKO,
- Bank Pekao- PeoPay,
- VOLKSWAGEN BANK – POLSKA,
- Bank Zachodni WBK,
- BNP PARIBAS,
- Pocztowy24,
- Deutsche Bank,
- SGB Bank SA,
- GET IN BANK,
- Credit Agricole,
- ING,
- BNP PARIBAS eBGŻ,
- Raiffeisen Bank Polska,
- Eurobank,
- Millennium BANK,
- BOŚ Bank,
- Citi Bank Handlowy,
- Alior Bank,
- PBS Bank,
- NET – Bank Express,
- Toyota Bank,
- PLUS Bank,
- T-Mobile – Usługi bankowe,
- Płatności BLIK.
 
V. Dostawa Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych:
a. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia (przed jego dokonaniem).

VI. Zwrot zakupionego Towaru w związku z odstąpieniem od umowy
 
1. Z wyjątkami, o których mowa w ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (oprócz kosztów wskazanych w ust. 2 poniżej) składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Wzór Formularza Zwrotu Towaru / Odstąpienia od Umowy Sprzedawca udostępnia pod adresem internetowym Sklepu, w zakładce „Zwroty i Reklamacje”. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, wysyłając Towar wraz z ze wszystkimi jego akcesoriami, kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru / Odstąpienia od Umowy na następujący adres:
Niflheim Mariusz Stefaniak
Janiny i Jana Żniniewiczów 22
60-475 Poznań.
2. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy ponosi Klient.
3. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
4. Zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacja Towaru
 
1. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dokonać następujących czynności:
a. wypełnić Formularz Zwrotu Towaru / Odstąpienia od Umowy dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje”. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie nazwy produktu i przyczyny reklamacji, datę zakupu oraz wystąpienia wady.
b. wysłać reklamowany Towar wraz z ze wszystkimi jego akcesoriami, kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru / Odstąpienia od Umowy na następujący adres:
Niflheim Mariusz Stefaniak
Janiny i Jana Żniniewiczów 22
60-475 Poznań.
2. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
3. Niniejszym informujemy Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów. Jednym ze sposobów jest złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek do pobrania na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest zazwyczaj bezpłatne. Klient będący konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, może dodatkowo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
VIII. Ochrona danych osobowych
 
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę – w tym wynikających z realizowania roszczeń związanych z ww. transakcjami.
2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, takim jak Dostawcy Towarów z usług których Sprzedawca korzysta, dostawcy usług hostingowych. Sprzedawca zapewnia, że przekazanie danych nastąpi w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie w celach związanych z obsługą transakcji dokonywanych w Sklepie.
5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn dotyczących jego szczególnej sytuacji.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej jednak niż pięć lat od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez rejestracji konta, wówczas dane są przetwarzane przez okres pięciu lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie będą podlegały decyzjom o charakterze zautomatyzowanym (w tym profilowaniu).
 
IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. pocztą pod adresem: Niflheim Mariusz Stefaniak, ul. Janiny i Jana Żniniewiczów 22, 60-475 Poznań
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 883 688 488,
c. za pośrednictwem e-mail: office@niflheim.com.pl.
 
X. Postanowienia końcowe
 
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl